Direktørkontrakter

 

 

 

 

 

 

Direktørkontrakten regulerer direktørens ansættelsesforhold, og er et af selskabets vigtigste dokumenter, da den regulerer forholdet mellem selskabet og direktøren.   

 

 

 

 

Vores arbejde

Selskabets direktør anses ansættelsesretligt ikke som lønmodtager, og er som en del af selskabets øverste ledelse ikke omfattet af de sædvanlige ansættelsesretlige love og bestemmelser. Det betyder f.eks. af hverken funktionærloven eller ferieloven er gældende for direktørens ansættelsesforhold.

For direktørkontrakten er det vigtigt at være opmærksom på, at der er aftalefrihed mellem selskabet og direktøren. Direktørkontrakten skal derfor indeholde alle vilkår og betingelser, der gør sig gældende for direktørens ansættelsesforhold, og er for både selskabet og direktøren et vigtigt dokument.

Hvem skal have en direktørkontrakt

Direktøren er den person, der er ansvarlig for den daglige ledelse i selskabet og vil typisk være registreret som direktør eller administrerende direktør hos Erhvervsstyrelsen. Det er altså ikke alle medlemmer af et selskabs direktion eller ledelse, der har status som direktør, og er omfattet af aftalefriheden herfor. Selskabets CFO, COO, HR-direktør, salgschef m.fl. vil typisk være almindelige lønmodtagere og dermed omfattet af både funktionærloven og ferieloven. 

I praksis er der er nogle generelle forhold, som anvendes ved vurderingen af, om et ledelsesmedlem skal have en direktørkontrakt eller skal ansættes som funktionær. F.eks. kigges der på om direktøren er registreret som direktør ved Erhvervsstyrelsen, udgør selskabets øverste ledelse med reference til en selskabets bestyrelse (hvis selskabet har en bestyrelse), om direktøren har det overordnede ansvar for virksomheden og den daglige ledelse og drift, om direktøren har en stor ejerandel i selskabet og dermed kan betragtes som selvstændig, om direktøren er underlagt instruksbeføjelse fra en eller flere af direktionens øvrige medlemmer (f.eks. en drifts- eller finansdirektør med reference til selskabets administrerende direktør) m.v. Det er altså stillingens reelle indhold, og ikke titlen som direktør alene, der bestemmer, om der er tale om et direktørforhold.

Hos Bruun-Kiilerich Advokater har vi stor erfaring med direktørkontrakter og står med glæde til rådighed for at hjælpe dig med en vurdering af, om der er tale om en direktør eller et lønmodtagerforhold.

Hvad skal en direktørkontrakt indeholde?

Både som selskab og direktør bør du som minimum forholde dig til følgende forhold og indhold i direktørkontrakten:

Direktørens stillingsindhold, beføjelser og en stillingsbeskrivelse, hvor direktørens ansvarsområder og eventuelle ansvarsbegrænsninger beskrives.

Direktørens lønpakke, med en beskrivelse af den aftalte aflønning, bonuspakke, personalegoder og pension. Det vigtigt, at begge parter er opmærksomme på aftalefriheden, og at i sikrer jer klare aftaler om f.eks. månedsaflønning, bonuskriterier, indbetaling til pension m.v.

En direktør er ikke omfattet af ferieloven, derfor er det vigtigt, at direktørkontrakten indeholder ordlyd om direktørens ret til ferie og eventuelle feriefridage. Normalt ses det, at der mellem direktøren og selskabet aftales ferievilkår, der minder om de i ferieloven for lønmodtagere fastsatte rettigheder, med ret til betalt ferie og 25 årlige feriedage, samt eventuelt feriefridage.

Opsigelse af direktørkontrakten.
Det er vigtigt, at der allerede ved indgåelsen af direktørkontrakten tages stilling til opsigelse af direktørkontrakten.
Hvad skal opsigelsesvarslet fra virksomhedens og direktørens side være, og hvad der skal gælde i forbindelse med f.eks. fritstilling, opsigelse baseret på virksomhedens forhold, opsigelse baseret på direktørens forhold. F.eks. kan opsigelsesvarslet være af stor betydning, da et selskabs direktør ofte er en nøglemedarbejder og svær at erstatte på kort tid.
Det er også væsentligt at gøre sig klart, om der er nogle forhold, som skal betragtes som så grov misligholdelse af direktørkontrakten, at den skal kunne ophæves uden varsel af enten direktøren eller selskabet.

Hvad skal der sker i forbindelse med direktørens fratrædelse fra virksomheden? Her kan det være relevant at have taget stilling til direktørens personalegoder. Skal de afleveres, ophøre, skal direktøren kompenseres for det enkelte personalgodes skattemæssige værdi, skal direktøren fritstilles og aflevere alle virksomhedens effekter allerede fra datoen for opsigelsen af direktørkontrakten, eller skal direktøren stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden m.v. 

Det vil i langt de fleste direktørkontrakter være relevant af indgå aftale om både en konkurrenceklausul og/eller en kundeklausul.  Hvis ja, hvor længe skal direktør så være bundet, skal der udbetales kompensation i bindingsperioden, er der en geografisk afgrænsning på bindingen m.v.

Husk også at belyse direktørens tavshedspligt og loyalitetspligt.

Hvis direktøren er medejer i selskabet, er det desuden en god idé at overveje samstemmende konkurrence- og kundeklausuler i både direktørkontrakten og ejeraftalen.

Ordlyd i forhold til hvad der skal ske i forbindelse med eventuelle tvister mellem direktøren og selskabet, bør også indgå som en del af direktørkontrakten. F.eks. kan det være en aftale om afgørelse ved de almindelige domstole, voldgift, mediation, og hvem der skal betale omkostningerne til en eventuel sag.

Kontakt os

 

Som advokatfirma er Bruun-Kiilerich erhvervsadvokater specialiserede i ansættelsesret, arbejdsret, HR-M&A og selskabsret. Derudover har vi stor erfaring med rådgivning inden for den generelle erhvervsret og persondata/GDPR.

+45 40 73 42 58

Charlottenlund: Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Egedal: Haretoften 6, 2765 Smørum

Mandag-Fredag 09:00-17:00

Afkrydsningsfelt

14 + 1 =