Generelle forretningsbetingelser

 

For Bruun-Kiilerich Advokater ApS, CVR.nr. 40110690.

 

Juridisk bistand

 1. Juridisk bistand ydes i overensstemmelse med retsplejeloven og Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde, adfærd og etik. Der henvises til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

 

Bistanden ydes af:

Bruun-Kiilerich Advokater ApS

CVR.nr.: 40 11 06 90

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

www.BK-legal.dk

E-mail: Kontakt@BK-legal.dk

 

 1. Nærværende forretningsbetingelser går forud for vores klienters forretningsvilkår, medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten i relation til en bestemt opgave.
 2. Bruun-Kiilerich Advokater er en del af et kontorf√¶llesskab mellem selvst√¶ndige advokatfirmaer/selskaber som ikke h√¶fter for hinandens r√•dgivning. Hvert af de advokatfirmaer/selskaber der tilsammen udg√łr markedsf√łrings- og kontorf√¶llesskabet, er s√•ledes alene ansvarlige for deres bistand. Bruun-Kiilerich Advokater ApS cvr. nr. 40110690 har, for sin r√•dgivning, tegnet ansvarsforsikring hos HDI-Gerling, Indiakaj 6, 1. 2100 K√łbenhavn √ė og stillet garanti efter reglerne fastsat af Advokatsamfundet. De konkrete forsikringsvilk√•r udleveres efter beg√¶ring. Alle advokater hos Bruun-Kiilerich Advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.
 3. Vi oplyser klienten om muligheden for offentlig eller forsikringsd√¶kket retshj√¶lp i henhold til g√¶ldende lovgivning eller forsikring tegnet af klienten, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales forel√łbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi klienten om principperne for fasts√¶ttelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.

 

Opgaven

 1. Vi udarbejder normalt et aftalebrev (eller opdragsbekr√¶ftelse) i forbindelse med opstart af et klientforhold. Aftalebrevet fasts√¶tter de opgaver, som klienten forventer udf√łrt. Aftalebrevet kan desuden indeholde en honoraraftale og eventuelt ansvarsbegr√¶nsning.
 2. Vi agerer på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette er eller vil være i strid med lovgivning eller andre regler, f.eks. reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 146.
 3. Klienten s√•vel som vi kan til enhver tid bringe opgaven til oph√łr. Vores opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke m√• udtr√¶de af en sag p√• en s√•dan m√•de og under s√•danne omst√¶ndigheder, at klienten afsk√¶res fra rettidigt og uden anden skadevirkning at s√łge anden juridisk bistand.
 4. S√•fremt opgaven bringes til oph√łr f√łr dens ordin√¶re afslutning, vil vi v√¶re berettiget til honorar, d√¶kning af eventuelle udl√¶g og omkostningsgodtg√łrelse for tiden frem til, at opgaven bringes til oph√łr.

Vi foruds√¶tter, at opgaven l√łbende medf√łrer aktivt sagsarbejde. I modsat fald er vi berettiget til med et rimeligt varsel at bringe opgaven til oph√łr, herunder med henblik p√• – med respekt af g√¶ldende advokatetiske regler om bl.a. interessekonflikt og fortrolighed – at tage opgaver fra andre klienter.

 

Fortrolighed og intern viden

 1. Al information modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udf√łrt for klienten betragtes som fortroligt. Alle medarbejdere og alle selvst√¶ndige advokatfirmaer/selskaber i kontorf√¶llesskabet har tavshedspligt.
 2. Vi korresponderer s√¶dvanligvis via e-mail, herunder sikker e-mail fra arbejdsstationer. Vores e-mailkorrespondance er som udgangspunkt ikke krypteret, og vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede √¶ndringer, uretm√¶ssig overv√•gning, forfalskninger eller andre forhold som f√łlge heraf.
 3. Alle selvst√¶ndige advokatfirmaer/selskaber i kontorf√¶llesskabet er omfattet af g√¶ldende lovgivning vedr√łrende forbud mod videregivelse af intern viden om b√łrsnoterede selskaber og restriktioner for handel med b√łrsnoterede v√¶rdipapirer.

 

Fakturering

 1. Fakturering sker, medmindre andet er aftalt, p√• m√•nedsbasis, og er baseret p√• medg√•et tidsforbrug med den til enhver tid g√¶ldende timetakst, ansvaret forbundet med opgaven, sagens v√¶rdi og betydning eller udfald for klienten, arbejdets omfang og kompleksitet, herunder om r√•dgivningen/arbejdet har m√•ttet ydes/udf√łres under tidspres eller uden for normal arbejdstid m.v. Honoraret till√¶gges moms i henhold til g√¶ldende lovgivning. Overslag over sal√¶rets fulde bel√łb vedr√łrende gennemf√łrelse og afslutning af sagen er alene indikativ, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Vi er ikke forpligtet til at afholde udl√¶g p√• vegne af klienten. Afholdte omkostninger, herunder st√łrre fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, debiteres klienten.
 2. Hvis klienten er en forbruger, giver vi et skriftligt overslag over de forventede honorarer eller giver en nærmere orientering om den måde, som honoraret vil blive beregnet på. Vi orienterer i så god tid som muligt klienten skriftligt, hvis overslaget ikke kan forventes at holde.
 3. Betalingsvilkår er netto kontant, og der beregnes rente efter 30 dage i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
 4. Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom og inds√¶ttes p√• klientkonto. Medmindre andet er aftalt med klienten, f√łres klientkontoen hos Danske Bank A/S. Danske Bank A/S kan opkr√¶ve negativ indl√•nsrente p√• klientkontoen. Hvis klienten anvender klientkontoen, skal klienten p√•regne, at vi afregner den til enhver tid g√¶ldende renteudgift over for klienten. Klientens opm√¶rksomhed henledes p√•, at reglerne om d√¶kning af indskud i n√łdlidende banker som udgangspunkt har et d√¶kningsmaksimum p√• EUR 100.000 inklusive det indskud klienten selv m√•tte have hos den p√• g√¶ldende bank.

 

Immaterielle rettigheder og markedsf√łring

 1. Klienten har ret til at bruge det materiale, som vi udarbejder, i det omfang den konkrete opgave forudsætter dette, men vi bevarer ejerskabet til de immaterielle rettigheder, der måtte knytte sig til materialet. Vores materiale må udelukkende anvendes af klienter i forbindelse med den konkrete opgave og må ikke stilles til rådighed for andre uden vores forudgående skriftlige samtykke.
 2. Vi kan i vores markedsf√łring henvise til, at vi har fungeret som advokat for klienten i relation til opgaven, n√•r opgaven er afsluttet og offentlig kendt.

 

Persondata

 1. Vedr√łrende vores behandling og videregivelse af personoplysninger henvises til den medsendte samtykkeerkl√¶ring og informationsskrivelse herom.

 

Erstatningsansvar og forsikring

 1. Bruun-Kiilerich Advokater, herunder enhver ejer og ansat advokat, er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab, som r√•dgivningen p√•f√łrer klienten, dog omfatter erstatningsansvaret ikke driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab.
 2. Der g√¶lder derudover f√łlgende begr√¶nsninger i vores, herunder enhver ejer og ansat advokats, ansvar:

Vi rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt opgaven involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler vi at klienten engagerer lokale udenlandske advokater. Vores involvering i sådanne dele af opgaven skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

Vi er ikke ansvarlig for r√•dgivning ydet af klientens √łvrige r√•dgivere, herunder uanset om s√•danne r√•dgivere er engageret med vores bistand og anbefaling.

 1. Vi; herunder ejere og ansatte advokater, kan maksimalt ifalde erstatningsansvar for det bel√łb, som der er d√¶kning for under Bruun-Kiilerich Advokater ApS‚Äô lovpligtige ansvarsforsikring. D√¶kningsmaksimum oplyses p√• forlangende.

 

Lovvalg og tvister

 1. Advokatn√¶vnet er kompetent til at behandle klager over adf√¶rd og sal√¶rer vedr√łrende advokater efter n√¶rmere fastsatte klagebetingelser. Adresse: Advokatn√¶vnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 K√łbenhavn K. Hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx.
 2. I √łvrigt er enhver tvist mellem en klient og Bruun-Kiilerich Advokater ApS om r√•dgivning eller disse forretningsbetingelser undergivet dansk ret og de danske domstoles enekompetence. Eventuelle tvister skal indbringes for en kompetent dansk domstol. Bruun-Kiilerich Advokater ApS kan dog forlange, at eventuelle tvister med erhvervsdrivende afg√łres af en voldgiftsret i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets (Copenhagen Arbitration) regler.

 

Maj 2021