Privatlivspolitik

 

Vedrørende:Behandling og videregivelse af personoplysninger

 

Denne privatlivspolitik er gældende for Bruun-Kiilerich Advokater ApS, CVR.nr. 40110690.

 

Samtykke

 1. Ved at engagere Bruun-Kiilerich Advokater ApS bekræfter klienten på frivilligt, specifikt og informeret grundlag at give samtykke til, at vi må opbevare og behandle klientens personoplysninger, jf. pkt. 9, som vi modtager i forbindelse med sagens behandling fra klienten og 3.mand, jf. pkt. 10, herunder videregivelse af disse i relevant og nødvendigt omfang til fysiske og juridiske personer samt institutioner, jf. pkt. 11.
 2. Klienten har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor i pkt. 5. Klienten bekræfter, denne oplysning er givet inden det af klienten meddelte samtykke.
 3. Hvis klienten vælger at tilbagekalde sit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af klientens personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagekaldelsen. Hvis klienten tilbagekalder sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Om klientens ret til vores sletning af sine personoplysninger i forbindelse med tilbagekaldelse af samtykke se nærmere pkt. 20.

 

Dataansvarlig

 1. Dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget eller indhentet om klienten, er Bruun-Kiilerich Advokater ApS, CVR-nr. 40110690, Charlottenlund Stationsplads 2
  2920 Charlottenlund
 2. Enhver henvendelse vedrørende vores behandling af personoplysninger kan rettes til advokat Kiki Lara Bruun-Kiilerich, e-mail: Kiki@BK-legal.dk, tlf.nr.: 40734258.

 

Formål

 1. Formålet med vores behandling af klientens personoplysninger er at yde juridisk bistand til klienten, herunder tvisteløsning og rådgivning.

 

Retsgrundlag

 1. Retsgrundlaget for vores behandling af klientens almindelige personoplysninger følger af nærværende samtykke i pkt. 1 og klientforholdet i øvrigt. Retsgrundlaget kan endvidere være udslag af en konkret interesseafvejning eller en retlig forpligtelse, såsom bogføringslovens og hvidvasklovens regler om indsamling og opbevaring af personoplysninger, ligesom der kan være anden særlovgivning som kræver indhentning eller opbevaring af personoplysninger.
 2. Retsgrundlaget for vores behandling af klientens personfølsomme oplysninger følger af nærværende samtykke i pkt. 1. Retsgrundlaget kan endvidere være nødvendigheden af, at et retskrav fastlægges, eller at de personfølsomme oplysninger er offentliggjorte af klienten (den registrerede).

 

Kategorier af personoplysninger

 1. Behandling af personoplysninger om klienten foretages på sagligt grundlag i tilknytning til sagens behandling, og kan omfatte et eller flere af følgende punkter: Identifikationsoplysninger, sociale og økonomiske forhold, race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetisk data, biometrisk data med henblik på identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering og strafbare forhold.

 

Hvor stammer klientens personoplysninger fra

 1. I det omfang de indsamlede personoplysninger ikke er indsamlet hos klienten, kan personoplysningerne være indsamlet hos: Offentlige myndigheder, domstole, voldgiftsretter, modparter og deres repræsentanter, aftaleparter, systemleverandører, rådgivere, banker, realkreditinstitutter, bogholdere, revisorer, pensionskasser, forsikringsselskaber, virksomheder, selskaber, fonde og foreninger i øvrigt, arvinger, pårørende, kreditorer, debitorer samt offentligt tilgængelige kilder i øvrigt.

 

Modtagere

 1. Klientens personoplysninger kan videregives til følgende typer af modtagere, i det omfang videregivelse ikke er omfattet af lovmæssige undtagelser eller vores tavshedspligt, og i det omfang videregivelse er relevant og nødvendigt for opgavens løsning: Offentlige myndigheder, domstole, voldgiftsretter, modparter og deres repræsentanter, aftaleparter, systemleverandører, banker, rådgivere, realkreditinstitutter, bogholdere, revisorer, pensionskasser, forsikringsselskaber, virksomheder, selskaber, fonde og foreninger i øvrigt, arvinger, pårørende, kreditorer samt debitorer.
 2. Os bekendt videregives klientens personoplysninger ikke til tredjelande, herunder internationale organisationer.

 

Opbevaring af klientens personoplysninger

 1. Advokater har en pligt til opbevaring af sagsakter. Det følger af de advokatetiske regler, at efter afslutning af en sag skal sagens akter, herunder elektroniske data, opbevares i en passende periode. Hvad der forstås ved passende periode er en konkret vurdering, der afhænger af den konkrete sags omstændigheder og af akternes karakter.
 2. I overensstemmelse med Advokatrådets anbefaling, bogføringslovens § 5 og hvidvasklovens § 30 opbevares sagens akter som udgangspunkt i en periode på 5 år fra sagens afslutning.

Af hensyn til rådgiveransvaret og med støtte i forældelseslovens absolutte forældelsesfrist på 10 år opbevares visse sagsakter op til 10 år efter sagens afslutning.

Der forefindes i øvrigt længere frister i særlovgivning, herunder straffeloven.

 1. Når opbevaringsperioden er slut, sørger vi for, at oplysningerne opbevaret hos os bliver slettet – både fysisk og elektronisk.

 

Automatiske afgørelser, herunder profilering

 1. Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering, udover inddeling efter sagstyper og klienttyper.

 

Den registreredes rettigheder

 1. Klienten har efter databeskyttelsesforordningen og persondataloven en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om klienten. Hvis klienten vil gøre brug af disse rettigheder, skal klienten kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i pkt. 5.
 2. Klienten har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om klienten, samt en række yderligere oplysninger.
 3. Klienten har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet. Klienten har også ret til at få sine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre personoplysningerne mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 4. I særlige tilfælde har klienten ret til at få slettet oplysninger om sig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer, herunder i tilfælde af klienten tilbagekalder sit samtykke efter pkt. 1, og der ikke består et andet retsgrundlag for vores fortsatte behandling.
 5. Klienten har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis klienten har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med klientens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 6. Klienten har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af sine personoplysninger. Klienten kan også gøre indsigelse mod behandling af sine oplysninger til direkte markedsføring.
 7. Klienten har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 8. Yderligere information om pkt. 17 – 23 kan hentes i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

 1. Hvis klienten er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler klientens personoplysninger på, har klienten ret til at klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.